Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο:

7Ν1Υ46907Ρ-963 Διευθυντή Παθολογίας

ΩΨΗ846907Ρ-7ΧΣ Επιμελητής Β΄(2 θέσεις)

Η αίτηση – δήλωση με όλα τα δικαιολογητικά, υποβάλλονται στο Τμήμα  Γραμματείας του  Νοσοκομείου εις τριπλούν, εντός αποκλειστικής προθεσμίας από 03.08.2016 έως και 23.08.2016.