Η αίτηση-δήλωση και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού του Νοσοκομείου Λαμίας (ταχυδρομική Δ/νση: Παπασιοπούλου τέρμα, ΤΚ 35100, Λαμία) μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από 22/10/2014 μέχρι και 10/11/2014 σε δύο (2) αντίγραφα.

Δείτε εδώ την προκήρυξη