Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε την προκήρυξη:

76404690Β5-ΩΘΡ

Η Αίτηση – Δήλωση με όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου, εις τριπλούν, από 9.06.2016 μέχρι και 28.06.2016 (προθεσμία είκοσι (20) ημερών), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.