Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο:

Γ.Ν. Κιλκίς, πλήρωση δύο (2) θέσεων κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ

Η Αίτηση – Δήλωση και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς σε τρία (3) αντίγραφα σε ατομικούς φακέλους κάθε σειρά, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών, ήτοι από 5 Αυγούστου 2016 έως και 24 Αυγούστου 2016.