Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε την προκήρυξη:

667Μ469067-ΩΑ4

Η Αίτηση – Δήλωση και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Τμήμα Διαχ. Ανθρώπινου Δυναμικού του Νοσοκομείου,  από 16.06.2016 έως και 05.07.2016 (προθεσμία είκοσι (20) ημερών), εις τριπλούν, κάθε σειρά σε ξεχωριστό φάκελο.