Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο:

Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο πλήρωση τριών (3) θέσεων κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ

Αίτηση-Δήλωση και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Τμήμα Διαχ. Ανθρώπινου Δυναμικού του Νοσοκομείου από 24 Αυγούστου 2016 έως και 12 Σεπτεμβρίου 2016 (προθεσμία είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών), εις τριπλούν, κάθε σειρά σε ξεχωριστό φάκελο.