Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο:

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ Μονάδα Νάουσας – Προκήρυξη θέσης ΕΣΥ Δντη Παθολογίας

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ Μονάδα Νάουσας – Προκήρυξη θέσης ΕΣΥ ΕΒ Παθολογίας

Η αίτηση –δήλωση με όλα τα δικαιολογητικά, υποβάλλεται στο Τμήμα Γραμματείας του Γ.Ν.Ημαθίας – Μονάδα Νάουσας εις τετραπλούν, κάθε σειρά σε ξεχωριστό φάκελο, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών, δηλαδή από 24 Αυγούστου 2016 ημερομηνία έναρξης υποβολής δικαιολογητικών έως και 12-9-2016 ημερομηνία λήξης υποβολής δικαιολογητικών, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.