Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο:

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ Νοσηλ Μονάδα Βέροιας – Προκήρυξη θέσης ΕΣΥ

Η αίτηση –δήλωση με όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλεται στο Τμήμα Γραμματείας του Γ.Ν.Ημαθίας – Ν.Μ. Βέροιας εις τετραπλούν (4 υποφάκελοι που εσωκλείονται στον κυρίως φάκελο του υποψηφίου), μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών, δηλαδή από 24 Αυγούστου 2016 ημερομηνία έναρξης υποβολής δικαιολογητικών έως και 12-9-2016 ημερομηνία λήξης υποβολής δικαιολογητικών, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.