Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο:

ΨΟΜΕ4690ΒΡ-1ΝΔ

Η Αίτηση – Δήλωση με όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας εις τριπλούν (κάθε σειρά σε ατομικούς φακέλους), μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών  από 16.06.2016 μέχρι και 05.07.2016.