Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΠΡΟΚ ΑΒ Ψυχιατρικής 7ΔΨ64690Β4-18Ψ

Η Αίτηση – Δήλωση και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας-Νοσηλευτική Μονάδα Άργους σε τρία (3) αντίγραφα, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών, ήτοι από την Παρασκευή 28 Ιουλίου 2017 έως και τη Τετάρτη 16 Αυγούστου 2017.