Γ.Ν. Αμαλιάδας: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ιδιώτη παθολόγου για σύμβαση με το Νοσοκομείο

Δείτε την πρόσκληση: ΩΙ8Α4690ΒΠ-ΜΓΙ (1)

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τον Φάκελο τους, στον οποίο θα
πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς ο τίτλος της πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος, στο Γραφείο Προσωπικού του Νοσοκομείου έως την ώρα 12.00 της
3ης Οκτωβρίου 2019 (ημέρα Πέμπτη).

Σχετική νομοθεσία:

FEK 206

παρ.1 Άρθρο 182 ΝΟΜΟΣ 4261_2014 (1)