Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΜΙΑΣ-ΘΕΣΗΣ-ΕΒ-ΓΙΑ-ΤΗΝ-Μ.Μ.Α.-ΤΟΥ-Γ.Ν.Α.Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

Η αίτηση – δήλωση με όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται εις τριπλούν, στο Τμήμα Γραμματείας (Πρωτόκολλο) του Νοσοκομείου, αφού πρώτα ελεγχθούν από αρμόδιο υπάλληλο του Τμήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Νοσοκομείου, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών, ήτοι από 24-08-2016 έως και 12-09-2016.