Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής Προκήρυξη θέσης ΕΣΥ

Δείτε την προκήρυξη: Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής Προκήρυξη θέσεων ΕΣΥ

Η Αίτηση – Δήλωση με όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην Υποδιεύθυνση Διοικητικού του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής εις τριπλούν, σε ατομικούς φακέλους η κάθε σειρά, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών, ήτοι από 12.08.2016 μέχρι και 31.08.2016. Αιτήσεις – δηλώσεις μαζί με τα δικαιολογητικά, που υποβάλλονται μετά τη λήξη της προθεσμίας, δεν γίνονται δεκτές.