Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε την προκήρυξη:

Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ

Η αίτηση – δήλωση με όλα τα δικαιολογητικά, υποβάλλεται στο Τμήμα Γραμματείας του Νοσοκομείου εις τριπλούν, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών ήτοι από 23/5/2016 έως και 11/6/2016.