Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε την προκήρυξη:

72ΓΤ469076-ΚΨΓ

Η Αίτηση – Δήλωση με όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών, που αρχίζει την 6-6-2016 και λήγει την 25-6-2016 εις τριπλούν.