Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε την προκήρυξη:

Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας-προκήρυξη θέσεων

Η Αίτηση – Δήλωση και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του Γενικού Νοσοκομείου «Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλληνίας» σε τρία (3) αντίγραφα, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών, ήτοι από 10-6-2016 έως και 29-6- 2016.