Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας – Προκήρυξη θέσεων ΕΣΥ

Δείτε την προκήρυξη: Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας Προκήρυξη θέσεων ΕΣΥ

Η αίτηση – δήλωση και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας εις τριπλούν, κάθε σειρά σε ξεχωριστό φάκελο, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών, ήτοι από 5-8-2016 έως και 24-8-2016