Γενικό Νοσοκομείο Δράμας – Προκήρυξη θέσης ΕΣΥ

Δείτε την προκήρυξη: Γενικό Νοσοκομείο Δράμας Προκήρυξη θέσεων ΕΣΥ

Η Αίτηση – Δήλωση με όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας εις τριπλούν μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών, από 12/08/2016 μέχρι και 31/08/2016.