ΔΕΗ: Ανακοίνωση για τη σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου με Ιατρούς σε καθήκοντα Ιατρού Εργασίας

Ανακοίνωση

Αίτηση

Υποβολή Αιτήσεων από 30.4.2014 έως και 16.5.2014

Για διαδικαστικά θέματα: Α. Χατζητόλια τηλ. 210 3895514

Για ιατρικά θέματα : Χ. Αλεξόπουλος τηλ. 2103895505)