Υπ. Υγείας: Εφαρμογή του Νόμου 4419/2016 (ΦΕΚ Α΄ 174) εθνικό μέτρο προσαρμογής της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ για τα προϊόντα καπνού και άλλα συναφή προϊόντα αναφορικά με χρήση και κατανάλωση αυτών

Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο το σχετικό έγγραφο:

Εφαρμογή του Νόμου 4419_2016 (ΦΕΚ Α` 174) εθνικό μέτρο προσαρμογής της Οδηγίας 2014_40_ΕΕ για τα προίόντα καπνού