N.4771 ΦΕΚ A 16/1-2-2021 (2ο & 3ο μέρος)

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4771
Κύρωση: α) της από 11.12.2020 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση (John S. Latsis Public Benefit Foundation)» και του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ”» και β) της από 9.12.2020 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Θεαγένειο», της Άννας Μαρίας Λουίζας Ιωάννη Λάτση και της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Υγείας.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

 • Άρθρο δεύτερο: Μηνιαία φαρμακευτική δαπάνη–Αντικατάσταση της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 11του ν. 4052/2012
 • Άρθρο τρίτο: Απαλλαγή πρώην δικαιούχων ΕΚΑΣ από τη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη – Τροποποίηση του άρθρου δεύτερου του ν. 4655/2020 (Α’ 16)
 • Άρθρο τέταρτο: Παράταση συμβάσεων υπηρεσιών αρχειοθέτησης και διαχείρισης αρχείου Ε.Ο.Π.Υ.Υ. – Αντικατάσταση του άρθρου 27 του ν. 4708/2020 (Α’ 140)
 • Άρθρο πέμπτο: Οργανωτικές διατάξεις και ζητήματα προσωπικού Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
 • Άρθρο έκτο: Διάθεση νοσοκομειακών χώρων, εγκαταστάσεων και κλινών για την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης δημόσιας υγείας – Παράταση ισχύος της υπ’ αριθμ. 6177/23.9.2020 κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Υγείας
 • Άρθρο έβδομο: Αποζημίωση δαπανών παρόχων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δυνάμει της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/ Γ.Π.73549/17.11.2020 κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Υγείας (Β’ 5098) Άρθρο όγδοο: Διατάξεις για το Σύστημα Ηλεκτρονικής Προέγκρισης – Τροποποίηση των άρθρων 264, 265 και 268 του ν. 4512/2018 (Α’ 5)
 • Άρθρο ένατο: Συνταγογράφηση ειδικών θεραπειών του άρθρου 45 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας(Ε.Κ.Π.Υ.) ΕΟΠΥΥ από πιστοποιημένους ιατρούς
 • Άρθρο δέκατο: Αποπληρωμή δαπανών νοσοκομείων
 • Άρθρο ενδέκατο: Τροποποιήσεις εγκρίσεων πολυετών αναλήψεων υποχρεώσεων Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
 • Άρθρο δωδέκατο: Αμοιβή μελών Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων – Τροποποίηση τηςπαρ. 5 του άρθρου 254 του ν. 4512/2918 (Α’ 5)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ

 • Άρθρο δέκατο τρίτο: Προϋποθέσεις αύξησης κλινών ιδιωτικών κλινικών – Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4600/2019 (Α’ 43)
 • Άρθρο δέκατο τέταρτο: Κτιριακές επεκτάσεις ιδιωτικών κλινικών – Αντικατάσταση της παρ. 3 του άρθρου47 του ν. 4600/2019
 • Άρθρο δέκατο πέμπτο: Σύνθεση Επιτροπών Ιδιωτικών Κλινικών – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 4 τουν. 4600/2019
 • Άρθρο δέκατο έκτο: Ειδικές διατάξεις για το Ευγενίδειο Θεραπευτήριο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ (ΠΙΣ) ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ

 • Άρθρο δέκατο έβδομο: Ρυθμίσεις θεμάτων Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ)
 • Άρθρο δέκατο όγδοο: Συναισθηματικός δότης – Τροποποίηση των άρθρων 8 και 58 του ν. 3984/2011
 • Άρθρο δέκατο ένατο: Εθνικό Μητρώο Υποψηφίων Ληπτών συμπαγών οργάνων–Αντικατάσταση του άρθρου19 του ν. 3984/2011

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

 • Άρθρο εικοστό: Πρόσληψη ιατρικού προσωπικού άνευ ειδικότητας – Αντικατάσταση του τεσσαρακοστού έκτου άρθρου της από 20.3.2020 ΠΝΠ
 • Άρθρο εικοστό πρώτο: Στελέχωση δομών παροχής υπηρεσιών υγείας – Αντικατάσταση της παρ. 1 του άρθρου 168 του ν. 4600/2019
 • Άρθρο εικοστό δεύτερο: Φυσικοί Νοσοκομείων – Ακτινοφυσικοί Ιατρικής – Αντικατάσταση της περ. α’ τηςπαρ. 3 του άρθρου 34 του ν. 4058/2012
 • Άρθρο εικοστό τρίτο: Απαλλαγή από υποχρέωση υπηρεσίας υπαίθρου – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 4208/2013
 • Άρθρο εικοστό τέταρτο: Ένταξη ιατρών προερχόμενων από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στον κλάδο ιατρών Ε.Σ.Υ.
 • Άρθρο εικοστό πέμπτο: Διαδικασία κρίσης και τοποθέτησης – Τροποποίηση του άρθρου 8 του ν. 4498/2017
 • Άρθρο εικοστό έκτο: Όρια αποδοχών ερευνητικών προγραμμάτων – Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου28 του ν. 4354/2015

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

 • Άρθρο εικοστό έβδομο: Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας (Δ.Υ.Πε.)– Αντικατάσταση του άρθρου 1 του ν. 3329/2005 (Α’ 81)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Ο.ΔΙ.Π.Υ. ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

 • Άρθρο εικοστό όγδοο: Αρμοδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.ΔΙ.Π.Υ. – Προσθήκη άρθρου 5Α στον ν. 4715/2020
 • Άρθρο εικοστό ένατο: Αποσπάσεις προσωπικού – Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 4715/2020
 • Άρθρο τριακοστό: Τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας μη κερδοσκοπικούχαρακτήρα, με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που κυρώθηκε με το άρθρο δέκατο του ν. 4286/2014
 • Άρθρο τριακοστό πρώτο: Ρυθμίσεις Κεντρικού Συμβουλίου Υγειονομικών Περιφερειών (Κε.Σ.Υ.Πε.) – Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν. 3329/2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID–19

 • Άρθρο τριακοστό δεύτερο: Λειτουργία εμβολιαστικών κέντρων
 • Άρθρο τριακοστό τρίτο: Μετακίνηση ειδικευόμενων ιατρών για την κάλυψη αναγκών στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμού
 • Άρθρο τριακοστό τέταρτο: Συμβάσεις υπηρεσιών καθαριότητας, απολύμανσης και φύλαξης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ – ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 • Άρθρο τριακοστό πέμπτο: Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για την παροχή εξ αποστάσεως εργασίας
 • Άρθρο τριακοστό έκτο: Παράταση προθεσμίας για την εκκαθάριση των δηλώσεων για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς ΟΤΑ α’ βαθμού
 • Άρθρο τριακοστό έβδομο: Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ε.Ο.Π.Υ.Υ. – Τροποποίηση των περ. β’ και δ’ της παρ. 5 του άρθρου 20 του ν. 3918/2011
 • Άρθρο τριακοστό όγδοο: Ζητήματα λειτουργίας Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
 • Άρθρο τριακοστό ένατο: Ζητήματα λειτουργίας μονάδων χρόνιας αιμοκάθαρσης
 • Άρθρο τεσσαρακοστό: Μονάδες και Προγράμματα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης – Αύξηση φιλοξενούμενων στα Οικοτροφεία ατόμων που πάσχουν από άνοια τελικού σταδίου – Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 2716/1999
 • Άρθρο τεσσαρακοστό πρώτο: Σύσταση Αυτοτελούς Τμήματος Επιχειρήσεων Υγείας,Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και ΕιδικούΤμήματος Ιατρικής Καταστροφών στο Ε.Κ.Α.Β. – Τροποποίηση του άρθρου 33 του ν. 4633/2019
 • Άρθρο τεσσαρακοστό δεύτερο: Αναγνώριση χρόνου υπηρεσίας στη διοίκηση Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
 • Άρθρο τεσσαρακοστό τρίτο: Ρυθμίσεις θεμάτων φαρμακείων – Τροποποίηση του πέμπτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 3918/2011
 • Άρθρο τεσσαρακοστό τέταρτο: Εξόφληση δαπανών στρατιωτικών Νοσοκομείων και Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού –Αντικατάσταση του άρθρου 25 του ν. 4494/2017
 • Άρθρο τεσσαρακοστό πέμπτο: Πρόσληψη επικουρικού προσωπικού στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και στο ΙΦΕΤ
 • Άρθρο τεσσαρακοστό έκτο: Πρόσληψη ιατρικού και λοιπού προσωπικού στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.), τις Δομές Προσωρινής Υποδοχής, Δομές Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο και τα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών (ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α.)
 • Άρθρο τεσσαρακοστό έβδομο: Ελάχιστα αναγκαία χαρακτηριστικά δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) – Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου τριακοστού πρώτου του ν. 4737/2020
 • Άρθρο τεσσαρακοστό όγδοο: Νομιμοποίηση δαπανών για αγορά της δραστικής ουσίας ρεμντεσιβίρης από το Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε. για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID–19
 • Άρθρο τεσσαρακοστό ένατο: Συμμετοχή φαρμακοποιών στη λειτουργία του Συστήματος και της Πλατφόρμας Διαχείρισης Συνεδριών Εμβολιασμού – Προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 57 του ν. 4764/2020 (Α’ 23)
 • Άρθρο πεντηκοστό: Ηλεκτρονική αίτηση και υποβολή εγγράφων για αποζημίωση ειδικών και ατομικών αιτημάτων παροχής υπηρεσιών υγείας μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4704/2020
 • Άρθρο πεντηκοστό πρώτο: Αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά της Α.Ε.Μ.Υ. ΑΕ. –Τροποποίηση του άρθρου 34 του ν. 4764/2020
 • Άρθρο πεντηκοστό δεύτερο: Υπεύθυνοι επεξεργασίας Εθνικού Μητρώου Ασθενών από τον κορωνοϊό COVID–19
 • Άρθρο πεντηκοστό τρίτο: Κάλυψη αναγκών σε απαιτούμενες αίθουσες για την υλοποίηση της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021 – 2022

Δείτε το ΦΕΚ: ΜΟΝΟ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ & ΤΡΙΤΟ