Καθορισμός διαδικασίας προκήρυξης, υποβολής υποψηφιοτήτων και κριτηρίων μοριοδότησης, αξιολόγησης και επιλογής για θέσεις Διευθυντή, Επιμ. Α’ και Επιμ. Β’ κλάδου ΕΣΥ ΦΕΚ 6701/28-11-2023 τ.Β’

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Γ4α/Γ.Π.οικ.62944/23-11-2023

Καθορισμός διαδικασίας προκήρυξης, υποβολής υποψηφιοτήτων και κριτηρίων μοριοδότησης, αξιολόγησης και επιλογής για θέσεις Διευθυντή, Επιμελητή Α’ και Επιμελητή Β’ κλάδου ιατρών και οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ.