ΦΕΚ:164/6-10-2023 τ.α΄Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19,την ενίσχυση της προστασίας της δημόσιας υγείας και των υπηρεσιών υγείας, το ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης της διακίνησης φαρμάκων, την Ενιαία Λίστα Χειρουργείων

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5057

ΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ Άρθρο 3 Παράταση ισχύος ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημοσίας υγείας – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 3 ν. 4790/2021 ως προς το τεστ ταχείας ανίχνευσης κορωνοϊού στους υπόχρεους κατάταξης στις Ένοπλες Δυνάμεις Άρθρο 4 Δημόσιες συμβάσεις για τη διάθεση εμβολίων κατά του κορωνοϊού COVID-19 στα εμβολιαστικά κέντρα της Επικράτειας – Τροποποίηση παρ. 1 και 4 άρθρου δωδέκατου ν. 5015/2023 Άρθρο 5 Παράταση ισχύος της δυνατότητας υπέρβασης της σαρανταοκτάωρης εβδομαδιαίας διάρκειας εργασίας των ιατρών των νοσοκομείων και μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας – Τροποποίηση περ. γ) παρ. 4 άρθρου 3 ν. 4498/2017 Άρθρο 6 Παράταση παραμονής ειδικευόμενων νοσηλευτών Άρθρο 7 Αποζημίωση μετακινούμενου ιατρικού προσωπικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού σε συγκεκριμένες δομές υγείας της ίδιας ή άλλης Υγειονομικής Περιφέρειας – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου εικοστού και παρ. 1 άρθρου εικοστού πρώτου ν. 5015/2023 Άρθρο 8 Παράταση συμβάσεων εργασίας προσωπικού COVID-19 σε προνοιακούς φορείς Άρθρο 9 Παράταση συμβάσεων προσωπικού που υπηρετεί με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας Τροποποίηση άρθρου 49 ν. 4807/2021 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ E6 Οκτωβρίου 2023 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 164 5925 5926 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος A’ 164/06.10.2023 Άρθρο 10 Ανανέωση συμβάσεων εργασίας προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Άρθρο 11 Επείγουσες ρυθμίσεις για την προμήθεια και διάθεση μονοκλωνικών αντισωμάτων ή λοιπών φαρμάκων για την αντιμετώπιση της νόσου COVID-19. Άρθρο 12 Παράταση ισχύος συμβάσεων μίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης – Τροποποίηση άρθρου 143 ν. 5039/2023 ΜΕΡΟΣ Γ’ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΙΑΙΑΣ ΛΙΣΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΓΟΡΑ Άρθρο 13 Ενιαία Λίστα Χειρουργείων – Αντικατάσταση άρθρου 58 ν. 4368/2016 Άρθρο 14 Ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης της διακίνησης φαρμάκων στην εγχώρια αγορά Άρθρο 15 Αποστολή κατ’ οίκον φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων για θεραπεία σοβαρών ασθενειών ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Άρθρο 16 Παράταση θητείας διοικήσεων νοσοκομείων
του Εθνικού Συστήματος Υγείας Άρθρο 17 Παράταση ισχύος συμβάσεων για την κάλυψη έκτακτων αναγκών στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων Άρθρο 18 Παράταση συμβάσεων του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας Άρθρο 19 Ρυθμίσεις ζητημάτων δαπανών των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας, των Υγειονομικών Περιφερειών και των Κέντρων Υγείας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ, ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΟΠΛΑΣΙΩΝ Άρθρο 20 Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής – Τροποποίηση άρθρου 21 ν. 3305/ 2005 Άρθρο 21 Σύνθεση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγειονομικών Περιφερειών – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 6 ν. 3329/2005 Άρθρο 22 Σύνθεση της Ειδικής Επιτροπής Ιοντιζουσών και Μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών – Τροποποίηση περ. 8) παρ. 1 άρθρου 23 ν. 3868/2010 Άρθρο 23 Ανάπτυξη, επεξεργασία και επικαιροποίηση μητρώου ασθενών με νεοπλασματικές ασθένειες μέχρι την ολοκλήρωση της αναγκαίας προετοιμασίας για τη λειτουργία του Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών – Τροποποίηση άρθρου 72 ν. 4975/2022