ΦΕΚ 950/9-2-2024 τ. β’: Σύσταση Εθνικού Μητρώου Ασθενών με Νεοπλασματικές Ασθένειες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 83 του ν. 4600/2019 (Α’ 43).

Αριθμ. 6197