ΦΕΚ 950/16-3-2018 τ.Β΄-Τροποποίηση της αριθμ. ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ.154949/2010 ΥΑ (ΦΕΚ1918/Β΄/2010) «Όροι, προϋποθέσεις, όργανα και διαδικασία χορήγησης αδειών σκοπιμότητας και αδειών λειτουργίας για εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτωνιοντιζουσών και μη ιοντιζουσών”

Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο το ΦΕΚ:

ΦΕΚ 950_16-3-2018 τΒ -ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΕΣ-