ΦΕΚ 90/1-5-2020 ΠΝΠ τ.Α΄ Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα

Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα

Ενδεικτικά:

Άρθρο εικοστό πρώτο
Καθορισμός κατηγοριών ιατρών που απαλλάσσονται από την υποχρέωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου

Άρθρο τεσσαρακοστό τέταρτο
Κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης