ΦΕΚ 899/28-2-2022 τ. Β΄:  “Μετάθεση έναρξης ισχύος της παρ. 1 του άρθρου 38 του ν. 4865/2021 (Α΄238), περί της συνταγογράφησης φαρμάκων, θεραπευτικών πράξεων και διαγνωστικών εξετάσεων στους ανασφάλιστους και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες για την 16/3/2022”

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ.Π.οικ. 81828/30-12-2021 απόφασης του Υπουργού Υγείας «Μετάθεση έναρξης ισχύος της παρ. 1 του άρθρου 38 του ν. 4865/2021 (Α΄ 238) «Περί της συνταγογράφησης φαρμάκων, θεραπευτικών πράξεων και διαγνωστικών εξετάσεων στους ανασφάλιστους και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες» (Β΄ 6328), ως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπό στοιχεία Γ.Π.οικ. 4763/28-01-2022 απόφασης του Υπουργού Υγείας (Β’ 299).