ΦΕΚ 75/30-3-2020 ΠΝΠ τ.Α΄ “Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις”

ΦΕΚ 75/30-3-2020 ΠΝΠ τ.Α΄ Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις

 

Ενδεικτικά άρθρα:

Άρθρο τέταρτο Έκτακτη οικονομική ενίσχυση προσωπικού νοσοκομείων, κέντρων υγείας και άλλων δομών του Υπουργείου Υγείας καθώς και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

Άρθρο δέκατο όγδοο Μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%)

Άρθρο εικοστό ένατο Σύσταση και λειτουργία Εθνικού Μητρώου Ασθενών από τον κορωνοϊό CΟVID-19

Άρθρο τριακοστό δεύτερο Πρόσληψη ιατρικού προσωπικού άνευ ειδικότητας

Άρθρο τριακοστό τρίτο Πρόσληψη επικουρικού ιατρικού προσωπικού με εξειδίκευση

Άρθρο τριακοστό έκτο Έγκριση χορήγησης φαρμάκων εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων σε νοσούντες από τον κορωνοϊό COVID-19

Άρθρο τριακοστό έβδομο Διαδικασία χορήγησης φαρμάκων εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων σε νοσούντες από τον κορωνοϊό COVID-19 από θεράποντες ιατρούς

Άρθρο τριακοστό όγδοο Χορήγηση φαρμάκων στο πλαίσιο κατεπείγουσας προσωρινής άδειας πρώιμης πρόσβασης σε μη εγκεκριμένα φάρμακα για πάσχοντες από τον κορωνοϊό COVID-19

Άρθρο τριακοστό ένατο Φαρμακευτική αγωγή νοσούντων από τον κορωνοϊό COVID-19