ΦΕΚ 6972/11-12-2023 τ.β’ Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΠ. οικ. 65012/ 11.11.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Επικρατείας «Ηλεκτρονική χορήγηση βεβαίωσης νοσηλείας ή εξέτασης ασθενούς στα δημόσια νοσοκομεία και τις ιδιωτικές κλινικές της χώρας» (Β’ 5941).