ΦΕΚ 669/22-2-2021 τΒ΄ Ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων ιατρών, που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να ασκούν καθήκοντα Ιατρού Εργασίας

ΦΕΚ 669/22-2-2021 τΒ

Ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων ιατρών, που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να ασκούν καθήκοντα Ιατρού Εργασίας σε επιχειρήσεις κατά τα οριζόμενα στον Κ.Ν.Υ.Α.Ε.
(Ιατροί που κατέχουν την ειδικότητα Ιατρικής της Εργασίας και Ιατροί που περιλαμβάνονται στις περ. β’ και γ’ της παρ. 1 του άρθρου 16 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε.) και διαδικασία ανάθεσης καθηκόντων
Iατρού Εργασίας μέσω ΟΠΣ – ΣΕΠΕ.

Άρθρο 9
Μεταβατική ρύθμιση
1. Από την 01/03/2021 όλοι οι Ιατροί που κατέχουν την ειδικότητα της Ιατρικής της Εργασίας ή περιλαμβάνονται στις περ. β’ και γ’ της παρ. 1 του άρθρου 16 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε,  εγγράφονται στην Ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων Ιατρών που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να ασκούν καθήκοντα Ιατρού Εργασίας του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στα άρθρα 3, 4, 5 και 6 αυτής.
2. Από την 01/05/2021 κάθε νέα ανάθεση καθηκόντων Ιατρού Εργασίας, πραγματοποιείται αποκλειστικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της παρούσας απόφασης.
3. Για τις αναθέσεις καθηκόντων Ιατρών εργασίας που θα υποβληθούν εγγράφως στις αρμόδιες υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. έως και την 30/04/2021, θα πρέπει έως 30/04/2022 να υλοποιηθεί εκ νέου η διαδικασία ανάθεσης καθηκόντων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της παρούσας απόφασης.