ΦΕΚ 6163/22-12-2021 τΒ όρια συνταγογράφησης ανά κατηγορία ιατρικής πράξης από κάθε ιατρική ειδικότητα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π.72816
Τροποποίηση και αντικατάσταση του Παραρτήματος Γ’ (αριθμητικό όριο συνταγογράφησης ανά κατηγορία ιατρικής πράξης από
κάθε ιατρική ειδικότητα) της υπό στοιχεία Υ9/οικ.70521/14-08-2014 υπουργικής απόφασης «Βραχυπρόθεσμα και Μακροπρόθεσμα Μέτρα
Ελέγχου της Συνταγογράφησης και Εκτέλεσης Εργαστηριακών Εξετάσεων» (Β’ 2243).