ΦΕΚ 5969/17-12-2021 τΒ Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων χορήγησης, συνταγογράφησης και διάθεσης της ανταγωνιστικής των οπιοειδών ουσίας ναλοξόνη

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Γ.Π.οικ.78049
Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων χορήγησης, συνταγογράφησης και διάθεσης της ανταγωνιστικής των οπιοειδών ουσίας ναλοξόνη,
κατ’ εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 4139/2013 (Α’ 74).