ΦΕΚ 5940/21-11-2022 τ.Β΄ “Ηλεκτρονική χορήγηση αποτελεσμάτων εργαστηριακών εξετάσεων ασθενούς”

Αριθμ. ΓΠ. οικ. 65011
Ηλεκτρονική χορήγηση αποτελεσμάτων διαγνωστικών εργαστηριακών εξετάσεων ασθενούς.