ΦΕΚ 6973/11-12-2023 τΒ΄ μετάθεση ισχύος του ΦΕΚ 5940/21-11-2022 τ.Β΄ “Ηλεκτρονική χορήγηση αποτελεσμάτων εργαστηριακών εξετάσεων ασθενούς” μέχρι την 11η.12.2024

ΦΕΚ 6973/11-12-2023 τΒ΄

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 4208
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΠ. οικ. 65011/ 11.11.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Επικρατείας «Ηλεκτρονική χορήγηση αποτελεσμάτων διαγνωστικών εργαστηριακών εξετάσεων ασθενούς» (Β’ 5940).

 

Αριθμ. ΓΠ. οικ. 65011
Ηλεκτρονική χορήγηση αποτελεσμάτων διαγνωστικών εργαστηριακών εξετάσεων ασθενούς.