ΦΕΚ 5637/2-12-2021 τ. Β΄ – Διόρθωση σφαλμάτων στην υπ’ αρ. 2212.2-1/5535/81734/2021/8.11.2021 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β΄ 5288)