ΦΕΚ 534-10.2.2021 τΒ: Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας έως 1-3-2021 και τροποποίηση

Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 9147/10-2-2021
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη  Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00.

Νέο επανεκτυπωμένο λόγω λάθους


Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 9769/12-2-2021
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.9147/10.2.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 534).

Ενδεικτικό άρθρο:

ΑΡΘΡΟ ΜΟΝΟ

1 …ε) Στο τέλος της περ. γ) της παρ. 3 του άρθρου 3 προστίθεται εδάφιο, το οποίο έχει ως εξής:
«Ειδικώς οι επιστήμονες – αυτοαπασχολούμενοι που διαθέτουν επαγγελματική ταυτότητα, η οποία εκδίδεται από επαγγελματικό σύλλογο με τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, δεν απαιτείται, προς πιστοποίηση της ιδιότητάς τους, να φέρουν την απαιτούμενη από το προηγούμενο εδάφιο εκτύπωση από το πληροφοριακό σύστημα TAXIS ή αντίστοιχη ηλεκτρονική απεικόνιση, εφόσον επιδεικνύουν την επαγγελματική ταυτότητα του συλλόγου τους.».
2. Η παρούσα ισχύει από τη Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 με την επιφύλαξη των περ. α)και β) της παρ. 1Α του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.9147/10.2.2021 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 534), όπως διαμορφώνονται με το άρθρο 1 της παρούσας, οι οποίες ισχύουν από το Σάββατο, 13 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00.

Δείτε το ΦΕΚ


Τροποποίηση 18-2-2021