ΦΕΚ 5182/24-11-2020 ΤΒ΄ Τροποποίηση αποφάσεων για απόκτηση πιστοποιητικού ιατρικής ύπνου και τεχνικού ύπνου καθώς και μεταβατικών διατάξεων στην επεμβατική ακτινολογία

3 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Ποικ.68753/13-9-2018 υπουργικής απόφασης «Κατευθυντήριες Οδηγίες για την απόκτηση πιστοποιητικού εκπαίδευσης στην ιατρική ύπνου και πιστοποίησης τεχνικού ύπνου» (Β’ 4453).
4 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Υ7α/Γ.Ποικ.28799/21-3-2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός εξειδίκευσης στην επεμβατική ακτινολογία» (Β’ 1020)

Δείτε το ΦΕΚ