ΦΕΚ 4688/11-10-2021 τΒ΄: Τροποποίηση υπουργικής απόφασης «Εκπαίδευση στην Ιατρική Εξειδίκευση του Σακχαρώδη Διαβήτη» (Β’ 1357 και Β’ 2331).

Αριθμ. Γ5α/Γ.Π.οικ. 60421 (2)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Π.οικ.27049/5-4-2019 υπουργικής απόφασης «Εκπαίδευση στην Ιατρική Εξειδίκευση του Σακχαρώδη Διαβήτη» (Β’ 1357 και Β’ 2331).

Ενημερωτικά:

ΦΕΚ 1357_19-4-2019 Β΄ Εκπαίδευση στην ιατρική εξειδίκευση στον Σακχαρώδη Διαβήτη