ΦΕΚ 4293-11.12.2017 τ.Β΄- Οριαμός Κέντρων Αίματος και Νοσοκομειακών Υπηρεσιών αιμοδοσίας και προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας τους.

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το ΦΕΚ:

ΦΕΚ 4293_11-12-2017 τΒ Oρισμός Κέντρων Αίματος και Νοσοκομειακών Υπηρεσιών αιμοδοσίας και προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας τους