ΦΕΚ 4114/24-11-2017 τ.Β΄: Διαδικασία-Πλαίσιο Εφαρμογής των Πράξεων για τη Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ), συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωτικό Ταμείο στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το ΦΕΚ:

ΦΕΚ 4114 Β 24-11-2017 ΚΥΑ Πλαίσιο λειτουργίας ΤΟΜΥ