ΦΕΚ 4011/18-9-2020 τΒ Καθορισμός έννοιας «ευπαθών ομάδων εργαζομένων» του ιδιωτικού τομέα και καθορισμός ομάδων αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19

Δείτε το ΦΕΚ στο οποίοι περιέχονται οι κάτωθι ΚΥΑ

1 Καθορισμός έννοιας «ευπαθών ομάδων εργαζομένων» του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας έναντι των συνεπειών μετάδοσης του COVID-19, καθώς και των απαιτουμένων ιατρικών πιστοποιητικών για την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου ογδόου της από 22.08.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 161).
2 Καθορισμός ομάδων αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19