ΦΕΚ 3959/27-8-2021 τΒ Παρακολούθηση και τρόπος ελέγχου της συμμόρφωσης με την υποχρέωση εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19 & Τροποποίηση (ΦΕΚ 5825/14-12-2021 τΒ)

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.52796
Παρακολούθηση και τρόπος ελέγχου της συμμόρφωσης με την υποχρέωση εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19.

Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 74010 (2)
Τροποποίηση του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.52796/27.8.2021 «Παρακολούθηση και τρόπος ελέγχου της συμμόρφωσης με την υποχρέωση εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3959).