ΦΕΚ 3958_12-9-2018 τΒ Ονομασία, περιεχόμενο και προϋποθέσεις απόκτησης  τίτλου ιατρικής εξειδίκευσης από ιατρούς ειδικευμένους

Δείτε το ΦΕΚ

ΦΕΚ 3958_12-9-2018 τΒ Ονομασία, περιεχόμενο και προϋποθέσεις απόκτησης τίτλου ιατρικής εξειδίκευσης από ιατρούς ειδικευμένους

ΑΔΑ 6ΡΥΔ465ΦΥΟ-337

ΦΕΚ 2363_18-6-2019 τΒ΄ Τροποποίηση και αντικατάσταση άρθρου 1α ΥΑ για απόκτηση ιατρικής εξειδίκευσης

Διόρθωση σφαλμάτων – σχετικό ΦΕΚ: ΦΕΚ 3065-31.7.2019 τ.Β΄

ΦΕΚ 3017-16.6.2022 Τροποποίηση ΥΑ Ονομασία περιεχόμενο κια προϋποθέσεις απόκτησης τίτλου ιατρικής εξειδίκευσης