ΦΕΚ 35/14-1-2015 τ.Β΄ Υ.Α. υπ’ αριθμ. οικ.:113385 Τροποποίηση επί της Υ9/οικ.70521/18−8−14 «Βραχυπρόθεσμα και Μακροπρόθεσμα Μέτρα Ελέγχου της Συνταγογράφησης και Εκτέλεσης Εργαστηριακών Εξετάσεων»

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΦΕΚ: ΦΕΚ-“κόφτες-εργαστηριακών” 2015