ΦΕΚ 3361/19-05-2023 τ.Β’ Εξειδίκευση των νοσηλίων (Κ.Ε.Ν.) που περιλαμβάνονται στην υποκατηγορία παρεχόμενης υπηρεσίας υγείας «Νοσήλια ειδικών επεμβάσεων» της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 22522/12.4.2023 (Β’ 2553) απόφασης του Υπουργού Υγείας.