ΦΕΚ 3356/19-05-2023 τ.Β’ Θεσμοθέτηση νέων ιατρικών εξειδικεύσεων & Εκπαίδευση στην ιατρική εξειδίκευση της Παιδιατρικής Γαστρεντερολογίας.
  1. Συμπλήρωση της υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Π.οικ.64845/29.08.2018 υπουργικής απόφασης «Ονομασία, περιεχόμενο και προϋποθέσεις απόκτησης τίτλου ιατρικής εξειδίκευσης από ιατρούς που κατέχουν
    τίτλο ιατρικής ειδικότητας» (Β’ 3958) – Θεσμοθέτηση νέων ιατρικών εξειδικεύσεων.
  2. Εκπαίδευση στην ιατρική εξειδίκευση της Παιδιατρικής Γαστρεντερολογίας.