ΦΕΚ 3330/8-8-2020 τ.Β΄ Εφαρμογή μέτρου υποχρεωτικής χρήσης μάσκας

ΦΕΚ 3330/8-8-2020 τ.Β΄

Εφαρμογή του μέτρου της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

Άρθρο 5
Εξαιρέσεις
Από την υποχρέωση των άρθρων 1 έως 3 εξαιρούνται α) τα άτομα για τα οποία η χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα, όπως λόγω αναπνευστικών προβλημάτων και β) τα παιδιά ηλικίας κάτω των τριών (3) ετών. (σχετική ανακοίνωση ΙΣΠ)

Άρθρο 7
Ισχύς
1. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της (8/8) έως την 31η Αυγούστου 2020.

Δείτε το ΦΕΚ