ΦΕΚ 3206/28-11-2014 τ.Β΄ – Τεχνικές προδιαγραφές για τη δημιουργία ιδιωτικών μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας

Δείτε το ΦΕΚ:

ΦΕΚ 3206/28-11-2014 τ.Β΄ – Τεχνικές προδιαγραφές για τη δημιουργία ιδιωτικών μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας