ΦΕΚ 3122-11.5.2023 τ.Β΄ – Προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας Εξωτερικών Διαβητολογικών Ιατρείων και Διαβητολογικών Κέντρων