ΦΕΚ 3017/16.6.2022 τΒ΄ Τροποποίηση Υπ. Απόφασης: Ονομασία περιεχόμενο και προϋποθέσεις απόκτησης τίτλου ιατρικής εξειδίκευσης

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Π.οικ.64845/29-08-2018 υπουργικής απόφασης «Ονομασία, περιεχόμενο και προϋποθέσεις απόκτησης τίτλου ιατρικής εξειδίκευσης από ιατρούς που κατέχουν τίτλο ιατρικής ειδικότητας» (Β’ 3958).

Αφορά στην εξειδίκευση στην Εντατική θεραπεία