ΦΕΚ 28 τ.Β’ 15.01.2016 – ΥΠΟΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Υ.Α. υπ ‘ αριθμ. Γ3γ/οικ. 2180
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Γ3γ/οικ.98494/21−12−2015 απόφασης του Υπουργού Υγείας.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΦΕΚ: ΦΕΚ 28 τΒ 15.01.2016 – ΥΠΟΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ